Držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P mohou čerpat celou řadu výhod, v textu této kapitoly se můžete seznámit s výhodami vyplývajícími z platné legislativy ČR, uvádíme však také některé výhody, které legislativa automaticky negarantuje (tzn. výhody, které nelze nárokovat ze zákona).

Výhody garantované legislativou

Základní výhody průkazu osoby se zdravotním postižením

 • dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Průkaz TP

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky;
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb, ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Průkaz ZTP

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky;
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb, ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních;
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Průkaz ZTP/P

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky;
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb, ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních;
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy;
 • bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě (tzn. MHD, doprava autobusem a vlakem);
 • bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Daňové a poplatkové úlevy

Úlevy na daních z příjmů

 • dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Sleva na dani

Základ daně lze dle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, snížit u zdravotně postižených o tyto částky:

 • 30 840 Kč na poplatníka;
 • 24 840 Kč na manželku/manžela žijící(-ho) s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka/manžel držitelkou(-em) průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky/manžela se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky/manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů;
 • 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu;
 • 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve III. stupni, zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni;
 • 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Poplatník daní z příjmů má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši

 • 15 204 Kč ročně (tzn. 1 267 Kč měsíčně) na jedno dítě,
 • 22 320 Kč ročně (tzn. 1 860 Kč měsíčně) na druhé dítě a
 • 27 840 Kč ročně (tzn. 2 320 Kč měsíčně) na třetí a každé další dítě

pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b (tzn. nelze uplatnit u poplatníka, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky – bližší informace doporučujeme získat na příslušném Finančním úřadě) . Pokud je vyživované dítě žijící ve společné domácnosti držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se daňové zvýhodnění na dvojnásobek:

 • 30 408 Kč ročně (tzn. 2 534 Kč měsíčně) na jedno dítě
 • 44 640 Kč ročně (tzn. 3 720 Kč měsíčně) na druhé dítě a
 • 55 680 Kč ročně (tzn. 4 640 Kč měsíčně) na třetí a každé další dítě.

Daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě lze uplatnit formou

 • slevy na dani – pokud byste po odečtení slev na dani dle § 35ba (bližší informace výše) měli měsíčně odvést na dani více než 1 267 Kč (resp. 2 534 Kč), odvedli byste o tuto částku méně
 • daňového bonusu – pokud byste po odečtení slev na dani dle § 35ba (bližší informace výše) měli odvést daň ve výši 0 Kč, byl by vám vyplacen daňový bonus ve výši 1 267 Kč (resp. 2 534 Kč)
 • kombinace slevy na dani a daňového bonusu – pokud byste po odečtení slev na dani dle § 35ba (bližší informace výše) měli odvést méně než 1 267 Kč (resp. 2 534 Kč), odvedli byste daň a zbývající částka by vám byla vyplacena jako daňový bonus – např. pokud byste měli odvést daň ve výši 734 Kč a vaše dítě je držitelem průkazu ZTP/P, odvedli byste daň a bylo by Vám vyplaceno 1 800 Kč

Daňový bonus může uplatnit pouze osoba, jejíž roční příjem ze zaměstnání je vyšší než šestinásobek minimální mzdy v ČR, tzn. 103 800 Kč.

Na totéž dítě může uplatnit daňové zvýhodnění pouze jedna z osob, které dítě vyživují. Rodiče se mohou dohodnout, že po část roku uplatní zvýhodnění otec, po část roku matka, podle toho, kdo má v dané období příjem a může tedy uplatnit zvýhodnění, ale toto musí doložit svému zaměstnavateli nebo k daňovému přiznání.

!!!POZOR!!! Pokud zvýhodnění uplatňujete u zaměstnavatele měsíčně a po uplynutí kalendářního roku zjistíte, že vaše roční příjmy nedosáhly šestinásobku minimální mzdy – pak musíte podat daňové přiznání a daňový bonus vám náleží jen za kalendářní měsíce, v nichž váš výdělek činil alespoň polovinu minimální mzdy, tzn. 8 650 Kč; za měsíce, v nichž byl váš příjem nižší, musíte daňový bonus vrátit.

Za vyživované dítě poplatníka se považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je
a) nezletilým dítětem,
b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu III. stupně a
1. soustavně se připravuje na budoucí povolání,
2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Osvobození od daně ze staveb a jednotek

 • dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Od daně ze staveb jsou dle § 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, osvobozeny:

 1. zdanitelné stavby, které jsou budovou obytného domu, nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, který je příjemcem příspěvku na živobytí nebo je osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení;
 2. zdanitelné stavby, které jsou budovou pro rodinnou rekreaci a jsou ve vlastnictví
  a. držitele průkazu ZTP, který je buď příjemcem příspěvku na živobytí nebo osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, nebo
  b. držitele průkazu ZTP/P.

Úlevy na správních poplatcích

Zdravotně postižení občané mají dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nárok na úlevy z těchto poplatků stanovených v sazebníku (příloha výše uvedeného zákona):

Položka č. 5

 • ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu: 30 Kč za každý podpis nebo otisk razítka

Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Tuto výhodu poskytuje i Hospodářská komora ČR; výhoda však neplatí v případě, že si podpis nebo razítko necháte ověřit u notáře nebo na pobočce České pošty (na tzv. Czech Pointu).

Položka č. 12

 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost: 1000 Kč

Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené (tedy držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P).

Položka č. 18

 • vydání stavebního povolení

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci: 5 000 Kč

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty: 10 000 Kč

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b), s výjimkou stavby garáže: 500 Kč

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží: 1000 Kč; 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000 Kč

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení: 1000 Kč

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e): 10 000 Kč

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného k čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel: 300 Kč

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g): 3 000 Kč

Za vydání stavebního povolení ke změně dokončené stavby se poplatky u výše uvedených položek snižují na polovinu.

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení (tzn. položka a) nebo b) z výše uvedeného seznamu) z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Položka č. 26

 • zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč
 • vydání řidičského průkazu: 200 Kč

Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Dle vyjádření Ministerstva financí se osvobození vztahuje i na vozidlo, jehož provozovatelem je rodič zdravotně postiženého dítěte nebo opatrovník osoby s omezenou svéprávností, pokud je dítě (nebo osoba s omezenou svéprávností) držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Osvobození od tohoto poplatku se vztahuje pouze na osobní automobil kategorie M1, nikoliv na čtyřkolku. (vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., přílohy č. 1)

Položka č. 27

 • schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole: 1000 Kč

Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Dle vyjádření Ministerstva financí se osvobození vztahuje i na vozidlo, jehož provozovatelem je rodič zdravotně postiženého dítěte nebo opatrovník osoby s omezenou svéprávností, pokud je dítě (nebo osoba s omezenou svéprávností) držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Položka č. 36

 • vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti
 1. a) 10 dní a na dobu kratší než 10 dní: 100 Kč
 2. b) 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců: 500 Kč
 3. c) delší než 6 měsíců: 1000 Kč

Od poplatku je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice

Dle § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je od poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem osvobozeno užití této komunikace vozidlem

 1. přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká;
 2. přepravujícím nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (tuto skutečnost doporučujeme doložit vyjádřením odborného ošetřujícího lékaře);
 3. provozovaným domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením.

 Dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením nemusí mít dálniční kupón ani v případě, kdy klient není právě ve vozidle přítomen (např. v případě, že se vozidlo vrací z ozdravovny, kam vezlo klienta domova). ŘSD doporučuje, aby pro případ kontroly měl řidič vozidla k dispozici kopii zřizovací listiny domova, kde je přímo zmíněno, že se jedná o domov pro OZP dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Domov pro OZP by také měl být zapsán v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatel.

Úlevy na místních poplatcích

 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, stanovuje tyto úlevy pro zdravotně postižené občany:

 • poplatek za psa dle § 2 nehradí jeho držitel, pokud je osobou nevidomou, osobou, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby (pobírá příspěvek na péči) nebo držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Sazba poplatku za psa činí až 1500 Kč, u psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je sazba snížená na 200 Kč. U druhého a každého dalšího psa může sazba poplatku ze psů činit až o 50 % více. Poplatek se hradí se ze psů starších 3 měsíců.
 • poplatek z pobytu dle § 3 nehradí osoba nevidomá, osoba,  která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby (pobírá příspěvek na péči), držitel průkazu ZTP/P a jeho průvodce.
 • poplatek za užívání veřejného prostranství dle § 4 spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nehradí držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 • poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle § 10 neplatí držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci. Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.

Úlevy na rozhlasových a televizních poplatcích

Od rozhlasového a televizního poplatku jsou podle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, § 4, osvobozeny

 • osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti.

Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,

 • jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima;
 • žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona o životním a existenčním minimu; životní minimum domácnosti za kalendářní čtvrtletí se zjišťuje součtem částek životního minima jednotlivých členů domácnosti a vynásobením číslicí 3, tedy počtem měsíců v kalendářním čtvrtletí. Informace o výpočtu životního minima naleznete v kapitole „Životní a existenční minimum„.

Sleva na telefon

Nárok na slevu na telefon mají dle nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami, tyto skupiny občanů:

 • držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty;
 • držitel průkazu ZTP/P;
 • osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje;
 • spotřebitel, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a která je držitelem průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo ZTP/P.

Výše cenového zvýhodnění se tvoří tak, aby ztráta operátora činila nejvýše 200 Kč včetně DPH za kalendářní měsíc. Operátoři si mohou určit, v jaké formě zvýhodnění poskytnou; nabízejí tedy svým zákazníkům spadajícím do výše uvedených skupin speciální tarify na pevnou i mobilní linku (popř. internet). Pokud je žadatel o zvýhodněný tarif nezletilý, má na zřízení zvýhodněného tarifu nárok osoba, která je jeho zákonným zástupcem.

Příspěvek nevyplácí krajské pobočky (resp. kontaktní místa) úřadu práce, dostanete ho od operátora prostřednictvím zvýhodněného tarifu, krajská pobočka (resp. kontaktní místo) úřadu práce hraje pouze tu roli, že vám případně vydá potřebné potvrzení.

Operátoři mohou od vás při prokázání nároku na slevu vyžadovat následující dokumenty k nahlédnutí:

 • průkaz ZTP se symbolem označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou;
 • průkaz ZTP/P;
 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči; jde-li o nezletilou osobu, předloží spotřebitel, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů;
 • průkaz ZTP se symbolem označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo průkaz ZTP/P; spotřebitel, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, předloží doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů.

Výhody nad rámec legislativy

Následující slevy a výhody nejsou dány závazným právním předpisem,  jejich poskytovatelé si tedy mohou určit, zda a za jakých podmínek slevu poskytnou.

Sleva na odběr elektrické energie

Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P anebo osoby žijící s nimi ve společné domácnosti nabízí společnost ČEZ slevu na odběr elektrické energie  dle aktuálně platného zvláštního ceníku. 

Sleva na odběr zemního plynu

Společnost Innogy poskytuje slevu na zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh (vč. DPH) dle aktuálního ceníku pro držitele průkazu ZTP/P. Slevu získá ten, kdo je držitelem průkazu ZTP/P nebo je osobou blízkou, žijící ve společné domácnosti s držitelem průkazu a má s ním shodné trvalé bydliště (např. rodiče nezletilých dětí nebo osoba, která poskytuje pomoc držiteli průkazu).

Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P anebo osoby žijící s nimi ve společné domácnosti nabízí společnost ČEZ slevu na odběr zemního plynu dle aktuálně platného zvláštního ceníku. 

Společnost Pražská Plynárenská, a. s., poskytuje držitelům průkazu ZTP/P (popř. osobě blízké žijící s držitelem průkazu ZTP/P ve společné domácnosti) a osobám starším 65 let slevu za odebraný zemní plyn dle aktuálně platného ceníku Senior+.

Společnost Elimon, a. s., poskytuje držitelům průkazů ZTP nebo ZTP/P (popř. osobě blízké žijící s držitelem průkazu ve společné domácnosti) slevu za odebraný plyn ve výši 10 Kč/MWh (bez DPH).

Sleva ze vstupného na kulturní či sportovní akce

Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce; záleží pouze na rozhodnutí pořadatele akce, zda slevu poskytne, v jaké výši a komu.